حسهای عجیب ...

بعضی از حسها خیلی کوفتی و بد هستند ... یه حسهایی که هستند و درکشون می کنی ولی در عین حال ثابت شدنی نیستند ... در موردشون نمی تونی حرف بزنی ... مثل احساسها و ناراحتی ها و خوشی ها و غصه ها و دلتنگی هایی که در دیگران حس می کنی بدون اینکه حرفی بزنند ... مثلا دوستهای قدیمی و دور ... دوستهایی که خوب می شناسیشون ... دوستهایی که حرف هم که نزنند و قهر هم که باشید ولی درکشون می کنی ... حسشون می کنی ... دلتنگی و ناراحتیش رو درک می کنی ... تنهاییش رو درک می کنی ... رنج می کشی و هیچی نمیگی ...

وقتهایی که دوستت خیلی به هم ریخته است ... خیلی حالش بده ... ولی خودش رو می زنه به بی خیالی ... و تو حسش می کنی ... می فهمی چشه ...

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
تقوی

سلام مهر اوه خانم جالب بود حس های عحیب که باید درک کرد و قابل توصیف نیستند